ای باد اگر به گلشن احباب بگذری = زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما